PROFESJONALNE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BHP

Wytyczne do opracowania Projektu Organizacji Robót (POR)


Projekt Organizacji Robót (POR) opisuje metody przygotowania i realizacji prac w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi na każdym etapie prowadzonych robót. Projekt Organizacji Robót (POR) powinien być zgodny z planowaną technologią wykonania prac, dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcjami eksploatacyjnymi i instrukcjami stanowiskowymi.

Gdy w ramach projektu Generalny Wykonawca zatrudnia Podwykonawców, to jest on zobowiązany do opracowania na podstawie POR-ów Podwykonawców jednego Projektu Organizacji Robót opisującego pełen zakres prowadzonych prac i zasady koordynacji BHP. 

Wykonawca ma obowiązek aktualizacji zapisów POR gdy zmienią się warunki realizacji prac (nastąpi zmiana technologii, terminów, organizacja prac, sposoby zabezpieczenia pracowników itp. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić zmiany w Projekcie Organizacji Robót z Zamawiającym - Kierownikiem Projektu/Budowy, osobą odpowiedzialną za BHP i uzyskać ich zgodę na zaproponowane zmiany.

Wykonawca ma obowiązek powstrzymać się od prac i niezwłocznego zgłoszenia Kierownikowi Projektu ze strony Zamawiającego przypadków braku możliwości kontynuowania prac w sposób bezpieczny, narażający zdrowie i życie ludzkie.

Projekt Organizacji Robót powinien zawierać:

 • podstawy opracowania projektu - numer umowy,
 • opis przedmiotu i zakresu opracowania projektu,
 • opis lokalizacji (obiekt/urządzenie),
 • informację o Zamawiającym Wykonawcy, Podwykonawcy, podwykonawcy-podwykonawcy,
 • informację o osobach odpowiedzialnych za przygotowanie POR (opracował/sprawdził/zatwierdził),
 • określenie elementów, które Zamawiający powinien zapewnić Wykonawcy (dostęp do mediów, drogi komunikacyjne, sposób przekazania miejsca pracy, dostęp do stref, drogi transportowe, poinformowanie o zagrożeniach występujących w rejonie prowadzonych  prac, wyznaczenie osób odpowiedzialnych z ramienia Zamawiającego, wskazanie procedur na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych itp.),
 • określenie elementów, które Wykonawca zobowiązuje się zapewnić podczas realizacji prac (zapewnienie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach do wykonywanych zadań, zakres wygrodzeń niezbędny do realizacji powierzonych prac, zapoznanie pracowników z zawartością POR, oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac, zapewnienie właściwej organizacji gospodarki odpadami, wskazanie pracownikom pomieszczeń sanitarnych i socjalnych itp.),
 • informację o sposobie przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym określenie zasad postępowania w sytuacjach niebezpiecznych,
 • określenie zasad stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
 • sposób wygrodzenia stref pracy oraz zasady wygradzania stref niebezpiecznych,
 • wykaz prac niosących ze sobą ryzyko wraz z opisem ogólnym zabezpieczenia pracowników i obiektu (transport pionowy i poziomy, prace na wysokości, materiały i wyroby lub substancje niebezpieczne, prace pożarowo- niebezpieczne, prace w zbiornikach i innych przestrzeniach zamkniętych, prace w wykopach, pod ruchem itp.),
 • opis ogólnej technologii realizacji zadań - wykaz kolejno realizowanych prac wraz z harmonogramem, 
 • opis operacji szczególnie niebezpiecznych lub trudnych technologicznie - dotyczy prac skomplikowanych, w których operacja wymaga specjalistycznego przygotowania,  (transport elementów gabarytowych, użycie substancji chemicznych żrących, wybuchowych lub o dużym zagrożeniu dla życia lub zdrowia, otwieranie włazów, prace pożarowo/wybuchowo niebezpieczne, prace w przestrzeniach zamkniętych zagrożonych wybuchem, prace specjalistyczne itp.),
 • opracowaną procedurę ratunkową opisującą działanie na wypadek zaistnienia szczególnych zagrożeń,
 • ocenę ryzyka dla zagrożeń i dla całego zadania, uwzględniająca zagrożenia (hałas, zapylenie, temperatura, praca na wysokości, w przestrzeniach zamkniętych, prace transportowe itp.) oraz zagrożenia generowane przez operacje szczególnie niebezpieczne lub trudne technologicznie. Ocena ryzyka powinna oceniać poszczególne działania/prace,
 • opis zasad bezpiecznej realizacji prac,
 • wykaz środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wymagania dla sprzętu - wykaz opracowany w oparciu o dokonaną ocenę ryzyka,
 • informację o zasadach powiadamiania o zdarzeniach wraz z listą telefonów alarmowych ze wskazaniem lokalizacji apteczek i zabezpieczeń ppoż.,
 • listę pracowników wraz z uprawnieniami kwalifikacyjnymi.